Indiferentní - vodivý gel 3 l

Neutrální, nedráždivý gel využívaný při vyšetření ultrazvukem, nebo jako lubrikans, skluzný gel

Indiferentní - vodivý gel 3 l


Výrobce:TOPVET
Balení:3000 ml
Typ:zdravotní prostředek
Záruka:30 měsíců
Kód:KA125
Dostupnost: skladem

325,00 Kč

Popis

INDIFERENTNÍ GEL pro univerzální použití - ultrazvuk, sonograf, kavitace
Kabinetní balení

Obecné informace - čtěte pozorně!
Neutrální, nedráždivý gel využianý při vyšetření ultrazvukem, sonografem nebo jako lubrikant pro použití při kavitačních, radiofrekvenčních, ultrazvukových a jiných dermatologických zákroků. V kosmetice lze využít jako vhodný nosič aktivních látek. Dobrá snášenlivost s kůží. pH 5,5 až 6,0. Bez UV přísad, parfémů  a barevných přísad.

Návod k použití:
Používejte pouze se schváleným zařízením. Aplikujte přímo na kůži. Požadované množství gelu naneste na kůži. Množství závisí na velikosti vyšetřované a oštřované části těla. Malé dávky jsou dostačující pro dosažení nepřetržitě vysílajících ultrazvukových vln. Pro zachování kontaktu snímače se při aplikaci vyžaduje minimální tlak. Nadměrný tlak může zhoršit výsledek. Po dokončeni aplikace gel hygienicky a šetrně otřete papírovou utěrkou. Residua gelu nejsou pro kůží zdravotním rizikem.

Upozornění:
- prostředek není určen na sliznici!
- nepoužívejte pro intravaginální vyšetření
- nepoužívejte na nezdravé, popraskané nebo poškozené pokožce
- uchovávejte mimo dosah dětí
- nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti
- pozorně čtěte návod!

Funkce:
Bezproblémové aplikování, viskózní. Nekapající. Velmi dobré smáčení na kůži. Vynikající vodivost. Vhodné pro široké frekvenční rozsahy, které jsou v lékařských ultrazvukových aplikacích. Nejhlubší průnik a minimální sebereflexe. Nízká spotfeba. Teplotně stabilní při dodržení skladovacích podmínek.

Složení:
Aqua, Carbomer (Carboxyvinylpolymer), Glycerin (Glycerol ),Sodium Hydroxide (Hydroxidsodný), 2-Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin
 

Skladování zdravotnického prostředku:
Uchovávejte při teplotě 5 - 30°C


Description

Indiferent gel for universal use - ultrasound, sonography, cavitation

Cabinet packaging

General information - read carefully!
Neutral, non-irritating gel is used for ultrasound, sonography or as a lubricant for use in cavitation, radiofrequency, ultrasound and other dermatological procedures. In cosmetics it can be used as a suitable carrier of active substances. It is free of UV additives, perfumes and color additives. It has good skin tolerance. pH 5.5 to 6.0

Instructions for use:
Use only with an approved device. Apply directly to the skin. Apply desired amount of the gel to the skin. The amount depend on the size of the examined and treated part of the body. Small doses are sufficient to achieve continuously emitting ultrasonic waves. To maintain a sensor contact during application a minimal pressure is required. Excessive pressure can worsen the result. After the application wipe the gel hygienically and gently with a paper towel. The gel residues are not a health risk for the skin.

Notice:
- the preparation is not intended for mucous membranes!
- do not use for intravaginal examination
- do not use for unhealthy, cracked or damaged skin
- keep out of reach of children
- do not use after the shlelf life
- read carefully the instructions for use!

Function:
Seamless application, viscous. Not dripping. Very good wetting on the skin. Very good conductivity. Suitable for wide frequency ranges that are in medical ultrasound applications. The deepest penetration and minimal self-reflection. Low consumption. Temperature stable under the right storage conditions.

Ingredients:
Aqua, Carbomer (Carboxyvinylpolymer), Glycerin (Glycerol ),Sodium Hydroxide (Hydroxidsodný), 2-Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin

Storage of medical preparation:
Store at a temperature 5 - 30°C