ZRUŠENO 22.5.2016 - Všeobecné obchodní podmínky, nákupní a reklamační řád

1.Všeobecná ustanovení

a) Prodávajícím a provozovatelem webu www.topvet.cz je MVDr. Jiří Pantůček, Vodova 40, 612 00 Brno, IČ: 66578281, DIČ: CZ7102103954, FO podnikající na základě Živnostenského listu vydaném Magistrátem města Brna, č.ev.: 370200-2140341-00.

Další informace o MVDr. Jiří Pantůček/Topvet jsou uvedeny na webové adrese www.topvet.cz/kontakty.

b) Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (MVDr. Jiří Pantůček) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém platném znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí. Všeobecné obchodní podmínky – Nákupní a Reklamační řád se použijí, není-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena samostatná rámcová/kupní/či jiná obdobná smlouva. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí platným zněním těchto obchodních podmínek, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného.

Nezbytnou součástí objednávky je potvrzení Kupujícího, že se seznámil a souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami – Nákupní a Reklamační řád vyhlášenými prodávajícím (dále jen „obchodní podmínky“).

c) Objednané zboží zasíláme standardně pouze na území ČR (dodání mimo Českou republiku řešíme individuálně) nebo si klient může zboží odebrat osobně v provozovně Česká 180, Česká 66431. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem elektronického internetového obchodu. Po obdržení objednávky Vám bude na e-mailovou adresu automaticky zasláno potvrzení o přijetí objednávky a celkový souhrn objednaného zboží. Daňový doklad s přesnou částkou, upravenou o individuální slevy, obdržíte po odeslání objednaného zboží v balíku.

2. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že

a) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu prodávajícího, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách prodávajícího - formulář ke stažení zde

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

b) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

c) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u prodávajícího, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.


3. Kupní smlouva

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v přijaté objednávce (dále jen zboží). MVDr. Jiří Pantůček (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat:

 • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
 • vybavené českými příbalovými letáky, popisy

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím, za případné chyby při přenosu dat prodávající neodpovídá. Uzavření smlouvy prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na kupujícím zadaný e-mail. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odešlete objednávku“.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí označených jako nezbytné vč. potvrzení Kupujícího, že se seznámil a souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Registrovaní zákazníci mohou využít řadu výhod nabízených prodávajícím po registraci na internetové stránce www.topvet.cz. O těchto akcích budou informováni emailovým zpravodajem.
 

4. Cena a platební podmínky

a) Nabídkové ceny uvedené na stránkách www.topvet.cz jsou platné v okamžiku objednání a jsou uvedeny včetně DPH. Ceny se vztahují k vyobrazeným a popsaným produktům.

b) Kupní cenu uhradí kupující v závislosti na vybraném způsobu dodání  převodem, platební kartou nebo v hotovosti nejpozději při převzetí zboží (dobírkou).

c) Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.

d) K ceně zboží bude dle zvoleného způsobu doručení zásilky připočítáno poštovné, které se kupující zavazuje uhradit společně s cenou zboží. Poštovné není účtováno v případně osobního odběru.


5. Dopravní podmínky, poštovné

a) Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich cen pro Českou republiku.

Česká pošta - balík Do ruky (balík Na poštu)  85,- Kč / celá zásilka
Česká pošta - balík Do ruky (balík Na poštu) bez doběrečného (při platbě kartou, převodem)  70,- Kč / celá zásilka
Kurýrní služba PPL CZ s.r.o.  doručení na vlastní adresu a osobní odběr na výdejním místě  85,- Kč / celá zásilka
Kurýrní služba PPL CZ s.r.o.  doručení na vlastní adresu a osobní odběr na výdejním místě - bez doběrečného (při platbě kartou, převodem)       70,- Kč / celá zásilka
Výdejní místa a partnerské pobočky Zásilkovna.cz  50,- Kč / celá zásilka
Výdejní místa a partnerské pobočky Zásilkovna.cz - bez doběrečného (při online platbě kartou, převodem)  38,- Kč / celá zásilka
Osobní odběr TOPVET (Česká 180, Česká u Brna) bez poplatku

a) U zásilek doručovaných mimo ČR se využívá v rámci EU přepravní služba PPL CZ s.r.o. a alternativní přepravce Pošta bez hranic, ve vyjímečných případech Česká pošta (u zemí jako Ukrajina a Rusko). Zásilky směřující do nečlenských zemí EU jsou zatíženy clem, které hradí příjemce. Aktuální cena přepravy, je vždy zobrazována během objednávky v kroce 4. "Doprava a platba".

U nákupu nad 1.500,00 Kč s DPH neúčtujeme kupujícímu poštovné - platí pouze pro ČR a SR a během speciálních časově omezených akcí se může hranice bez poštovného snižovat).
 

6. Dodací lhůta

Zboží označené jako dostupnost: skladem bude odesláno kupujícímu zpravidla do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky nebo bude kupujícímu v této lhůtě oznámeno, že v této lhůtě nelze zásilku dodat. V ostatních případech bude zboží odesláno dle dostupnosti zboží. Je-li předmětem dodávky jak zboží označené jako skladem, tak zboží, jež skladem není, je zboží zpravidla odesláno kupujícímu až po dostupnosti všech položek, nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci zjištěné vady. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.
 

7. Záruka, práva z vadného plnění

Záruční doba na vady dodaného zboží začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Na všech výrobcích je uvedena minimální trvanlivost a šarže výrobků, záruční doba se pohybuje od 2 do 5 let.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu vždy písemně doporučeným dopisem, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamace je možné řešit i telefonicky na kontaktních číslech v pracovních dnech v době od 8:00-16:00 příp. emailem na reklamace@topvet.cz. Dobírky nepřebíráme!

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se zato, že věc byla vadná již při převzetí.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně (do 3 dnů od převzetí) oznámit e-mailem prodávajícímu na adresu: reklamace@topvet.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Reklamace je možné řešit i telefonicky na kontaktních číslech v pracovních dnech v době 8:00-16:00. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou..

Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.


8. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. Pro usnadnění komunikace je vhodné uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@topvet.cz

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškození, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, vyjma nákladů na dodání zboží převyšující nejlevnější nabízený způsob dodání. Prodávající vrátí peněžní prostředky stejným způsobem jako je přijal, jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Spotřebitel má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky nebo emailem na reklamace@topvet.cz s textem: „Odstupuji od objednávky ze dne DD.MM.RRRR č.(číslo objednávky)“


9. Zrušení objednávky ze strany provozovatele

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo u kterého je dočasně pozastavena výroba
 • změnila se výrazným způsobem cena
 • zboží je vyprodané

V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi na další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky). V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.


10. Ochrana osobních údajů

Vaše osobní data jsou důvěrná a jsou zpracovávána pouze za účelem vyřízení Vaší objednávky. Nejsou poskytována žádným třetím subjektům, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk případně dopravu v souvislosti s Vaší objednávkou (např. banky, dopravce). Neprodáváme, nezpřístupňujeme ani jinak neposkytujeme vaše data žádné třetí straně. Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše soukromá data před zneužitím.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu


11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od rámcové smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné negativní změně obchodních podmínek. Odešle-li kupující objednávku po dni, v němž nabyla platnosti negativní změna podmínek, platí, že se změnou souhlasí a není již oprávněn od rámcové smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci k doručení kupujícímu. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

12. Dokumenty ke stažení

Obchodní podmínky 1.1.2014 v PDF
Reklamační řád 1.1.2014 v PDF
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy v PDF

Doklumenty jsou uloženy ve formátu elektronických dokumentů PDF -  tyto dokumenty je možné otevřít s prohlížečem Adobe Reader,k terý je možné zdarma stáhnout například zde  -  http://get.adobe.com/cz/reader/