platba a doprava doprava a platba     kontakty kontakty
Novinka
RATANOVÉ VONNÉ TYČINKY - ZELENÝ ČAJ S OPUNCIÍ

RATANOVÉ VONNÉ TYČINKY - ZELENÝ ČAJ S OPUNCIÍ

Vůně do interiéru

Výrobce:GREEN IDEA
Balení:100 ml
Typ:dárkové předměty
Záruka:30 měsíců
Kód:60971
EAN:8595643609717
Dostupnost:   skladem

ks
498,00 Kč
cena je s 21% DPH

Popis

ZELENÝ ČAJ S OPUNCIÍ

Ratanové vonné tyčinky

vůně do interiéru

Pozvěte do svého domova svěžest z Dálného východu a šťavnatou omamnost z Mexika. Difuzér Green idea s vůní zeleného čaje a opuncie pozvedne vaši náladu povzbuzujícím, harmonickým aroma. Sladce svěží vůně zeleného čaje probudí vaše smysly, zatímco medově nasládlá opuncie příjemně prozáří jakýkoli den. Zhluboka se nadechněte a načerpejte sílu pro každý nový okamžik.

Naše ratanové vonné tyčinky jsou jedinečné dobou, po kterou stále krásně voní. Vydrží velmi dlouho, čímž jsou ekonomicky i ekologicky výhodné. Délku i intenzitu vůně si každý volí sám tak, aby vůně byla příjemná v závislosti na velikosti prostoru, ve kterém vůni používáte. Intenzitu vůně regulujeme pomocí počtu vonných tyčinek. Doporučujeme začít s jednou tyčinkou a dle požadovaného efektu postupně tyčinky přidávat tak, abychom dosáhli požadovaného výsledku.

Varování:
Hořlavá kapalina a páry. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Odstraňte obsah/ obal podle národních předpisů.

Nebezpečné látky:
1-Methoxy-2-Propanol, Ethyl Linalylacetate, Tetrahydrolinalool, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, Beta-pinene

UFI kód: JT8J-S9GF-J009-GV8Y

Výrobce: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Česká republika
tel.: +420 541 232 435, e-mail: topvet@topvet.cz, www.topvet.cz


Popis

ZELENÝ ČAJ S OPUNCIOU

Ratanové vonné tyčinky

vôňa do interiéru​

Pozvite do svojho domova sviežosť z Ďalekého východu a šťavnatú omamnost z Mexika. Difuzér Green idea s vôňou zeleného čaju a opuncie pozdvihne vašu náladu povzbudzujúcou, harmonickou arómou. Sladko svieža vôňa zeleného čaju prebudí vaše zmysly, zatiaľ čo medovo sladkastá opuncia príjemne rozžiari akýkoľvek deň. Zhlboka sa nadýchnite a načerpajte silu pre každý nový okamih.

Naše ratanové vonné tyčinky sú jedinečné dobou, počas ktorej stále krásne voňajú. Vydržia veľmi dlho, čím sú ekonomicky aj ekologicky výhodné. Dĺžku a intenzitu vône si každý volí sám, tak, aby vôňa bola príjemná v závislosti na veľkosti priestoru, v ktorom vôňu používate. Intenzitu vône regulujeme pomocou počtu vonných tyčiniek. Odporúčame začať s jednou tyčinkou a podľa požadovaného efektu postupne pridávať tak, aby sme dosiahli požadovaný výsledok.

Varovanie:
Horľavá kvapalina a pary. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Zabráňte vdychovaniu prachu/ dymu/ plynu/ hmly/ pár/ aerosólov. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/ ošetrenie. Odstráňte obsah/ obal podľa národných predpisov.

Nebezpečné látky:
1-Methoxy-2-Propanol, Ethyl Linalylacetate, Tetrahydrolinalool, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, Beta-pinene

UFI kód: JT8J-S9GF-J009-GV8Y

Výrobca: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Česká republika
tel.: +420 541 232 435, e-mail: topvet@topvet.cz, www.topvet.cz


Description

GREEN TEA WITH PRICKLY PEAR

Reed diffuser

home fragrance

Let your home be filled with freshness from the Far East and juicy scent from Mexico. The Green idea diffuser with the scent of green tea and prickly pear will improve your mood with a fresh, harmonious aroma. The sweetly fresh scent of green tea will awaken your senses, while the honey-sweetened prickly pear will pleasantly brighten any day. Take a deep breath and gather strength for each new moment.

Our reed diffuser keeps smelling beautifully for a very long time, which makes it unique and at the same time it is economically and environmentally beneficial. You choose the length and intensity of the scent individually, depending on the size of the space in which you use itso the scent is always pleasant. The intensity of the scent can be regulated by the number of sticks used. We recommend start with one stick and then adding sticks according to the desired effect.

Warning:
Flammable liquid and vapors. It may cause an allergic skin reaction. It may cause drowsiness or dizziness. It is toxic to aquatic organisms, with long-term effects.

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition. No smoking. Avoid breathing dust/ fume/ gas/ mist/ vapour/ aerosols. Avoid release to the environment. In case of skin irritation or rash: Seek medical attention/ treatment. Dispose of contents/ packaging according to national regulations.

Hazardous substances:
1-Methoxy-2-Propanol, Ethyl Linalylacetate, Tetrahydrolinalool, 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, Beta-pinene

UFI kód: JT8J-S9GF-J009-GV8Y

Manufacturer: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Czech Republic
tel.: +420 541 232 435, e-mail: topvet@topvet.cz, www.topvet.czVyzkoušejte